Menu

Als werkgever bent u verplicht om bepaalde maatregelen te nemen waarmee u uw zieke werknemer begeleidt bij ziekte en re-integratie. Neemt u niet voldoende actie? Dan legt het UWV u een loonsanctie op. Dat wil zeggen dat u na het doorbetalen van 2 jaar loon verplicht bent om uw zieke werknemer nog maximaal een jaar extra loon te betalen. Dat is natuurlijk niet wenselijk. We vertellen u meer over de loonsanctie.

Loon doorbetalen aan zieke werknemer: 2 of 3 jaar?

Als een werknemer langdurig ziek is dan is dat erg vervelend voor zowel werknemer als werkgever. U bent verplicht om uw werknemer 104 weken (2 jaar) door te betalen. Na deze periode kan de werkgever een uitkering aanvragen indien de werknemer nog (deels) arbeidsongeschikt is. Die uitkering wordt echter niet zomaar uitgekeerd, want daarvoor moet u als werkgever aantonen dat u er volgens de voorgeschreven regels alles aan heeft gedaan om uw werknemer hulp te bieden bij re-integratie.

Normaal gezien zal het doorbetalen van het loon dus na 2 jaar stoppen. Wanneer u een loonsanctie krijgt opgelegd bij het UWV dan kan deze periode verlengd worden tot maximaal 3 jaar. Gedurende deze periode is het onmogelijk om de betreffende werknemer te ontslaan.

Het voorkomen van een loonsanctie

Zoals men zegt is voorkomen beter dan genezen en dat gaat absoluut op in het geval van een loonsanctie. Indien een werknemer ziek is dient u eerst binnen de organisatie te kijken
naar re-integratiemogelijkheden (spoor 1). Is er geen gepaste oplossing? Dan overweegt u de mogelijkheden voor re-integratie buiten de organisatie (spoor 2). U leest hier meer over het voorkomen van een loonsanctie. U kunt daarnaast ook contact opnemen met Proficiënt Verzuimbegeleiding voor advies en hulp op maat.

Loonsanctie herstellen

Is het helaas zover gekomen dat het UWV uw re-integratiehulp voor de zieke werknemer als onvoldoende heeft beoordeeld? Dan komt er dus een extra loonbetalingsperiode van een
jaar bij. Gelukkig kunt u nu nog diverse stappen ondernemen om deze periode te verkorten.

Kortom, u kunt ‘uw tekortkomingen herstellen’. De tekortkomingen richten zich meestal op onvoldoende inzet en steun vanuit de werkgever op het gebied van de 1 e en 2 e spoor re-integratie. Ook de medische (onjuiste) beslissing van de bedrijfsarts kan invloed hebben op de beslissing. Dit valt namelijk onder de verantwoordelijkheid van de werkgever.

Hoe werkt het herstellen van loonsanctie?

Wanneer u tekort heeft geschoten op de punten van re-integratie 1 e en 2 e spoor en u een loonsanctie opgelegd heeft gekregen dan ontvangt u van het UWV een uitgebreid beoordelingsverslag. Per onderdeel waar u ‘niet voldoende inspanning voor re-integratie’ hebt getoond, vindt u de concrete stappen die genomen moeten worden voor herstel.

Heeft u actie ondernomen? Dan kunt u een bekortingsverzoek indienen via het werkgeversportaal van het UWV. Hierin beschrijft u per tekortkoming welke stappen u heeft genomen om ze te herstellen. Binnen 3 weken na indienen hoort u van het UWV of uw verzoek is goedgekeurd. In dat geval hoeft u uw werknemer niet meer door te betalen.

Is uw bekortingsverzoek afgewezen? Dan kunt u opnieuw stappen ondernemen en een verzoek indienen.

Hulp bij bekortingsverzoek loonsanctie

Heeft u hulp nodig bij het indienen van uw bekortingsverzoek of kunt u professioneel advies gebruiken bij het nemen van concrete stappen om de loonsanctie op te heffen? Lees dan meer over het bekortingsverzoek loonsanctie en neem contact met ons op.

Proficiënt Verzuimbegeleiding gaat als volgt te werk bij een bekortingsverzoek loonsanctie:

  • Fase 1: Analyse van tekortkoming naar aanleiding van uw UWV dossier en het opstellen van een concreet stappenplan.
  • Fase 2: Herstellen tekortkoming(en) en het verzamelen van de benodigde bewijsstukken hiervan.
  • Fase 3: Bekortingsverzoek opstellen en indienen bij het UWV.