Menu

De Wet Poortwachter hoop je als werknemer en werkgever nooit mee te maken te krijgen. De Wet Poortwachter regelt namelijk de loondoorbetaling bij ziekte en re-integratie tijdens (langdurig) verzuim van een werknemer. Daarnaast beschermt de Wet Poortwachter de werknemer en werkgever en biedt handvatten met betrekking tot hoe zich in te spannen bij de re integratie van de werknemer.

Loondoorbetaling bij ziekte duurt maximaal 104 weken (twee jaar), maar zowel werkgever als werknemer willen natuurlijk dat dit zo kort mogelijk duurt. Om er voor te zorgen dat het verzuim zo kort mogelijk duurt is het van belang dat zowel werkgever als werknemer een actieve houding aannemen tijdens de re integratie.

De Wet Poortwachter splitst zich op in het eerste spoor en het tweede spoor.

Wat is eerste spoor?

Het eerste spoor richt zich op terugkeer in werk bij de huidige werkgever. In eerste instantie het eigen werk, maar dat kan ook ander passend en beschikbaar werk zijn bij de huidige werkgever. Het eerste spoor loopt in principe altijd tot het einde van de loondoorbetaling bij ziekte, tenzij terugkeer bij de huidige werkgever eerder wordt uitgesloten. Dan gaat de volledige focus op het tweede spoor.

Wat is tweede spoor en wat heb ik er aan?

Het tweede spoor richt zich op het vinden van passend werk bij een andere werkgever. Het tweede spoor start in principe na één jaar ziekte, of eerder als blijkt dat werknemer niet kan terugkeren in (eigen of ander) werk bij de huidige werkgever. Om in het tweede spoor resultaat te behalen, zetten werkgevers meestal een re integratiebureau (re integratietraject) in. Een re integratiebureau is gespecialiseerd in het helpen van werknemers bij het vinden van passend werk bij een andere werkgever.

Een re integratietraject bestaat doorgaans uit de volgende aspecten:
– het onderzoeken van de mogelijkheden van de werknemer
– het verbeteren van de sollicitatievaardigheden
– het benaderen van potentiële werkgevers

Het eerste spoor sluit NIET automatisch als het tweede spoor start. Deze twee kunnen namelijk naast elkaar blijven bestaan. Dit heet een tweesporenbeleid. Tijdens het zoeken naar passend werk bij een andere werkgever behoud een werknemer dus recht op re integratie in passend en beschikbaar werk bij de huidige werkgever.

Wat gebeurt er met mijn contract als ik ergens anders werk vind?

Re integratie tweede spoor kan op twee verschillende manieren worden vormgegeven:

Detacheren

Voor het aantal uren dat een werknemer werkt bij een nieuwe werkgever, ontvangt de nieuwe werkgever een factuur van de huidige werkgever. Het voordeel voor de werknemer is dat deze ervaring opdoet in een andere functie. Daarnaast kan de werknemer zich ‘laten zien’ bij een nieuwe werkgever om in de toekomst eventueel daar in dienst te treden. Voor de werkgever is het een voordeel dat de kosten van het verzuim verminderen.

Twee contracten

Voor het aantal uren dat een werknemer werkt bij een andere werkgever, ontvangt de werknemer salaris van de nieuwe werkgever. De werknemer geeft deze verdiensten en het aantal gewerkte uren door aan de huidige werkgever. Deze verrekent de verdiensten bij de nieuwe werkgever met het salaris. Ook hier is het voordeel voor de werknemer het opdoen van ervaring in ander werk om een eventuele WIA uitkering te vermijden. Voor de werkgever is ook hier het voordeel dat de kosten van het verzuim verminderen.

Het eerste spoor blijft tot einde van de loondoorbetaling bij ziekte een mogelijkheid, omdat het contract bij de huidige werkgever in beide gevallen blijft bestaan.

Het tweede spoor is er om te zorgen dat een werknemer, voordat deze een beroep moet doen op een WIA uitkering, passend werk vindt.

WIA uitkering, wat is dat?

De WIA uitkering wordt bij UWV aangevraagd tussen de 88e en 91e week. UWV beoordeelt of een werknemer in aanmerking komt voor een WIA uitkering. Een eventuele WIA uitkering zorgt ervoor dat een werknemer na de loondoorbetaling bij ziekte niet zonder inkomen zit. Een WIA uitkering is doorgaans 70% van het laatst verdiende loon en heeft een doorlooptijd van maximaal 24 maanden.

WIA uitkering, hoe beoordeelt UWV of ik hier recht op heb?

Een WIA uitkering kom je voor in aanmerking als je minder dan 65% van je laatst verdiende loon kunt verdienen in passend werk. Het gaat er dus niet om of er ook daadwerkelijk vacatures zijn op dat moment voor dat werk, maar of je het werk kunt uitvoeren (in theorie).

Mocht u nog vragen of ondersteuning nodig hebben? Neem gerust contact met ons op.

Veelgestelde vragen

  • Het tijdig melden van ziekteverzuim bij de arbodienst of bedrijfsarts.
  • Het opstellen van een plan van aanpak in samenspraak met de werknemer en arbodienst of bedrijfsarts binnen zes weken na de ziekmelding.
  • Het verrichten van re-integratie-inspanningen om de werknemer zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen, eventueel met aanpassingen in het werk of op de werkplek.
  • Het opstellen van een probleemanalyse door de bedrijfsarts, waarin de beperkingen en mogelijkheden van de werknemer worden beschreven.

Als een werkgever de verplichtingen van de Wet Poortwachter niet nakomt, kan dat leiden tot een loonsanctie of een boete van het UWV. Een loonsanctie betekent dat de werkgever langer dan twee jaar het loon van de werknemer moet doorbetalen, ook als de werknemer niet of slechts gedeeltelijk kan werken.

De re-integratieperiode duurt in principe twee jaar. In deze periode moeten werkgever en werknemer zich inspannen om de werknemer zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen. Als na twee jaar de werknemer nog steeds niet in staat is om te werken, kan er een WIA-uitkering worden aangevraagd bij het UWV.