Menu

Rouw, hoe gaat u daar als werkgever mee om? 

Het verlies van een dierbare heeft een grote impact op de mentale staat. Het is belangrijk om te kunnen rouwen, om het te verwerken en een plekje te kunnen geven. Wanneer uw werknemer te maken krijgt met het overlijden van een geliefde, dan heeft dat tevens een impact op de inzetbaarheid van de werknemer qua werk. We vertellen u eerst meer over de regelgeving omtrent rouwverlof. Daarna geven we u tips over wat u als werkgever kunt doen voor de werknemer om de situatie zo goed als mogelijk te laten verlopen.

Wanneer vrij geven bij overlijden van familie?

U bent als werkgever verplicht om iemand verlof te geven als een direct familielid overlijdt. Hoe lang dat precies is, hangt af van de situatie. Het zogenoemde calamiteitenverlof staat in de wet beschreven als zo lang als nodig om een dringend privéprobleem op te lossen.

Bij overlijden van (overige) familieleden, geliefden of vrienden kunt u iemand bijzonder verlof geven. Of dit wettelijk verplicht is staat beschreven in de cao. In de meeste gevallen staat dat voor het overlijden van een bloed- of aanverwant in de eerste graad vier dagen verlof staat. Uiteraard mag u hier altijd in het voordeel van de werknemer vanaf wijken.

Bij calamiteitenverlof mag u als werkgever achteraf aan de werknemer vragen om aan te tonen waarom de verlofperiode noodzakelijk was (of u dit wilt doen is natuurlijk de vraag, het zal niet ten goede komen van de motivatie van de werknemer).

Rouw en werk: tips voor werkgevers 

U kunt natuurlijk strak de wet opvolgen en het daarbij laten, maar vanuit menselijk- en zelfs bedrijfsoogpunt is het aanbevolen om de werknemer ruimte te geven. Dat is beter voor de emotionele staat van de werknemer, en op termijn daarom ook beter voor het bedrijf. Hieronder een aantal tips die u kunnen helpen.

Laat de werknemer rouwen

Wie zelf ooit te maken heeft gehad met het overlijden van een dierbare die weet dat het de gedachten flink bezig kan houden. Het is dan ook belangrijk om de werknemer tijd te gunnen om te rouwen. De periode dat dat duurt zal, afhankelijk van de persoon in kwestie en hoe dicht de overleden persoon bij hem of haar stond, verschillen per werknemer.

Praten en handelen naar behoeften

Praten is de oplossing voor veel kwesties. Vraag de werknemer waar hij of zij op dat moment behoefte aan heeft en probeer indien mogelijk daarnaar te handelen. Een paar extra dagen vrij, wat eerder van werk vertrekken? Daar heeft u als werkgever vaak meer aan dan strikte regels opstellen. Laat zien dat u flexibel bent en meedenkt.

Bied de werknemer een luisterend oor en handel naar de behoeften. Een werknemer die niet gefocust is, zal immers toch ondermaats presteren. Daar heeft u beiden niets aan. Begrip is in deze situatie juist belangrijk, want daar krijgt u op een later moment meer voor terug als de werknemer weer aan de slag gaat.

Voel signalen aan en laat zien dat u meeleeft

Natuurlijk wilt u als werkgever dat het werk zo goed als mogelijk doorloopt. Een overlijden is echter een impactvolle situatie waar iedereen ongewild mee te maken krijgt. Oprechte interesse tonen in hoe het met iemand gaat is al een goede zet. Niet iedereen is even goed in praten, sommige mensen klappen dicht. Als u de volgende signalen opmerkt dan kan het helpen om aan de werknemer voor te stellen wat extra dagen vrij te nemen.

 • Volledig dichtklappen, of juist extreem vrolijk doen
 • Ongeconcentreerd zijn, fouten maken in het werk
 • Klanten op een onjuiste manier te woord staan
 • Langer pauze houden of vaak te laat komen

Overleg de mogelijkheden op het werk

Uiteraard wenst u dat de werknemer de rouwperiode goed doorstaat, bij voorkeur zo snel mogelijk zodat deze weer op volle kracht mee kan draaien. U begrijpt dat iemand moet rouwen, maar u moet ook aan de resultaten en continuïteit denken. Deze gedachten kunnen botsen, aan u om er een goede werkwijze in te vinden.

Ook hier geldt weer: ga in gesprek. Vraag de rouwende werknemer naar de belastbaarheid en mogelijkheden. Wie weet zou diegene enkele uren per dag willen werken, of zijn er enkele verantwoordelijkheden die nu even zwaar vallen en die liever even weggegeven worden. Door hier samen helder over te communiceren, loopt het bedrijf vaak beter door.

Professionele hulp inschakelen 

Merkt u dat de werknemer in kwestie er mentaal gezien niet (meer) uitkomt? Dan kunt u ervoor kiezen om hulp te bieden in de vorm van een psycholoog. Soms is de situatie al zover gesluimerd dat uw werknemer thuis is komen te zitten.

Als u samen geen oplossing tot re-integratie vindt, dan kan een arbeidsdeskundig onderzoek uitkomst bieden. De arbeidsdeskundige kijkt onder meer naar het belastbaarheidsprofiel en kijkt samen met de werknemer en werkgever of werkhervatting mogelijk is. Zo niet, dan worden alternatieve oplossingen besproken. Soms kan een verzuim situatie ook voortkomen uit combinaties van factoren, en was het overlijden net de druppel.

Bij Proficiënt Verzuimbegeleiding werken we graag oplossingsgericht aan een situatie van (langdurig) verzuim. Heeft u nog vragen of wilt u een arbeidsdeskundig onderzoek starten? Aarzel dan niet om contact op te nemen, we informeren u graag over de mogelijkheden.

Neem vrijblijvend contact met ons op

Welke arboregels gelden bij thuiswerken?

Tijdens de COVID-19 pandemie werd thuiswerken regel in plaats van uitzondering. Sommige bedrijven merkten dat werknemers zich thuis beter konden concentreren, waardoor zij het hybride werken (deels thuis en deels kantoor) als standaard instelden. Als werkgever is het echter belangrijk om op de hoogte te zijn van de wetgeving rondom thuiswerken. In dit artikel vertellen we welke arboregels bij thuiswerken gelden.

Arboregels thuiswerken – Zorgplicht

De werkgever moet te allen tijde zorgen voor goede en veilige arbeidsomstandigheden voor werknemers, ook als er thuis gewerkt wordt. Dit is vastgelegd in de wet als Zorgplicht op basis van Arbowet (artikel 3) en het Burgerlijk Wetboek (artikel 7:658). Ook in het Arbeidsomstandighedenbesluit zijn regels opgenomen omtrent plaatsonafhankelijk arbeid. In praktijk wil dat zeggen dat de thuiswerkplek aan een aantal eisen moet voldoen.

  Werkgever moet zorgen voor:

 • Veilige en gezonde werkplek voor werknemer.
 • Inrichting die aan de persoonlijke eigenschappen van werknemer is aangepast.
 • Actieve instructies over hoe werknemer veilig en gezond kan werken.

Hierbij geldt dat de werkgever daar naar omstandigheden invulling aan moet geven in de mate van wat redelijkerwijs gedaan, gevraagd en verwacht kan worden.

Thuiswerk arboregeling – inventarisatie en evaluatie

Bovenstaande is uiteraard nog mimimaal concreet. Als werkgever kunt u zich laten adviseren door arbeidsdeskundigen. Zorg voor een risico inventarisatie en -evaluatie welke u schriftelijk vastlegt. Hierin komen thuiswerkrisico’s naar voren, waarop u vervolgens kunt anticiperen door de juiste maatregelen te nemen.

Waar moet een thuiswerkplek aan voldoen?

In het geval van thuiswerken zal dat in de meeste gevallen over computerwerk gaan. Hierbij moet een werkplek concreet voldoen aan de volgende eisen volgens de arboregels.

1. Ergonomische inrichting

Bij het inrichten van de werkplek moet het beeldscherm een goede positie hebben ten opzichte van de stoel- en tafelhoogte. Het lichaam moet goed worden ondersteund. Als werkgever betaalt u de thuiswerkplek, omdat u verantwoordelijk bent voor de veilige en gezonde werkplek. Uiteraard kunt u hierover wel met uw werknemer overleggen. Mogelijk had deze zelf al een ergonomische werkplek thuis ingericht.

2. Beeldschermarbeid

Beeldscherm en toetsenbord mogen niet aan elkaar vastzitten en het beeldscherm moet van goede kwaliteit zijn, kantelbaar en eenvoudig instelbaar zijn en mag niet spiegelen.

Het werken achter een beeldscherm moet op bepaalde tijden afgewisseld kunnen worden met andere werkzaamheden en rusttijd. Indien een werknemer aangeeft last te hebben van de ogen of het gezichtsvermogen als gevolg van het (thuis)werken dan dient u als werkgever de werknemer in de gelegenheid te stellen om passend onderzoek te laten doen.

3. Psychosociale arbeidsbelasting

De werkgever moet inventariseren of en welke risico’s er zijn op het gebied van psychosociale arbeidsbelasting, oftewel factoren die stress kunnen veroorzaken. Daarnaast is werkgever verplicht om risico’s te verminderen en werknemer te informeren over mogelijke risico’s en genomen maatregelen.

Arboregels thuiswerken naleven

Ieder bedrijf is zelf verantwoordelijk voor de naleving van de regels voor de eigen medewerkers. Vanuit De Nederlandse Arbeidsinspectie wordt er bovendien toezicht gehouden op het naleven van de Arbowet en het Arbobesluit.

Met alle wetten en regels kan het voor u als werkgever soms lastig zijn om precies te weten wat nu wel en niet mag en moet. Mogelijk kunt u professionele hulp gebruiken. U kunt dan het beste een arbodeskundige om hulp vragen, die kan u op basis van uw bedrijf en situatie gedegen advies geven.

Heeft u te maken met verzuim naar aanleiding van de (thuis)werksituatie? Dan kunt u terecht bij Proficiënt Verzuimbegeleiding. We zijn u van dienst bij arbeidsdeskundig onderzoek en re-integratietrajecten. Vragen? Neem dan contact met ons op.

De kantoortuin als ideale werkplek

De kantoortuin is al jarenlang een veelgebruikt concept voor het inrichten van kantoren. Alleen is er in de afgelopen jaren veel discussie ontstaan over de vraag of de kantoortuin nog wel zo ideaal is als we altijd hebben gedacht. In dit artikel gaan we dieper in op de voor- en nadelen van de kantoortuin en kijken we of het nog steeds de ideale werkplek is en kan zijn.

Voordelen van een kantoortuin

Een kantoortuin zorgt voor een open en transparante werksfeer. Hier kunnen medewerkers makkelijk contact met elkaar hebben en snel overleggen. Dit draagt bij aan een gevoel van verbondenheid tussen de medewerkers. Iedereen is namelijk in dezelfde ruimte en raken hierdoor meer betrokken met elkaar en daardoor ook met het bedrijf. Het bevordert communicatie, samenwerking en positieve werkcultuur. Dit zorgt weer voor betere prestaties.

Bovendien kan de kantoortuin kostenbesparend zijn, omdat er minder muren en deuren nodig zijn. Hierdoor kan er meer ruimte gecreëerd worden voor werkplekken en kan het bedrijf kosten besparen op de bouw en inrichting van het kantoor.

Nadelen van een kantoortuin

Heeft een kantoortuin ook nadelen? Ja, één van de grootste nadelen is dat het zorgt voor afleiding en verstoring van de concentratie. Medewerkers hebben vaak last van geluidsoverlast en worden gestoord door hun andere collega’s. Dit leidt tot verminderde productiviteit en prestaties.

Een ander nadeel van een kantoortuin is dat het leidt tot stress en gezondheidsproblemen. Medewerkers hebben minder privacy en kunnen zich minder goed concentreren. Dit zorgt voor meer stress. Bovendien verspreiden ziektekiemen zich makkelijker in een kantoortuin. Als dit leidt tot meer ziekteverzuim zorgt dat voor problemen.

Inrichting van de kantoortuin

Het is belangrijk om bij het inrichten van een kantoortuin goed na te denken over de behoeften van de medewerkers. Wat willen zij graag? Een open en transparante werksfeer of juist privacy en rust? Kijk ook naar welke werkzaamheden uitgevoerd worden. Wordt er veel concentratie vereist, dan is een kantoortuin minder geschikt.

Ga je wel een kantoortuin inrichten? Kijk naar dingen waar je rekening mee kunt houden om nadelen te verminderen. Plaats bijvoorbeeld akoestische panelen om geluidsoverlast te verminderen. Creëer ook afgesloten ruimtes waar medewerkers zich terug kunnen trekken om geconcentreerd te kunnen werken.

Een ander belangrijk punt bij de inrichting van de kantoortuin is het gebruik van technologie. Tegenwoordig bestaan er tal van tools om het werken in een kantoortuin efficiënter te maken. Maak bijvoorbeeld gebruik van communicatiemiddelen zoals Slack en Zoom om op afstand te overleggen.

Tot slot, houd rekening met de persoonlijke voorkeuren van medewerkers. Niet iedereen voelt zich natuurlijk even prettig in een kantoortuin. Dus kijk naar de behoeften van individuele medewerkers en creëer een kantoortuin die voor iedereen prettig is om in te werken.

Is het nog steeds de ideale werkplek?

Is de kantoortuin nog steeds de ideale werkplek? Hierop is niet één concreet antwoord. Het hangt namelijk sterk af van het bedrijf en de medewerkers. Dit betekent dat sommige bedrijven de kantoortuin nog steeds een ideale werkplek vinden, terwijl dit voor andere bedrijven juist niet meer het geval is.

8 tips om je personeel mentaal en fysiek fit te houden

Als werkgever is het belangrijk om je personeel niet alleen fysiek, maar ook mentaal gezond te houden. Het belang van een gezonde werknemer wordt namelijk vaak onderschat, maar een gezonde werknemer is productiever, creatiever en minder vaak ziek. Daarom is het belangrijk om als werkgever te investeren in het welzijn van je personeel. In deze blog geven we 8 tips om je personeel mentaal en fysiek fit te houden.

Tip 1: Creëer een ergonomische werkplek

Een ergonomische werkplek is essentieel voor de fysieke gezondheid van je personeel. Zorg dat stoelen, bureaus en computers op de juiste hoogte afgesteld zijn om rug- en nekklachten te voorkomen.

Tip 2: Stimuleer beweging en gezonde voeding

Langdurig zitten is slecht voor de gezondheid. Stimuleer je personeel om regelmatig op te staan en een rondje te lopen. Dit kan bijvoorbeeld door het organiseren van een korte pauze om te stretchen of door het aanbieden van zit-sta bureaus. Ook gezonde voeding draagt bij aan een goede levensstijl. Zorg voor gezonde opties in de bedrijfskantine en stimuleer je personeel om gezonde keuzes te maken.

Tip 3: Zorg voor ontspanning en balans

Stress is een belangrijke oorzaak van mentale gezondheidsproblemen. Zorg daarom voor ontspanningsmogelijkheden, zoals een yoga- of meditatieles, of bied de mogelijkheid om even te ontspannen in een stilteruimte. Zorg daarbij ook voor een goede werk-privébalans. Dit is van belang voor de mentale gezondheid van je personeel. Bied daarom flexibele werktijden aan. Hierdoor kan het personeel hun werk en privéleven beter combineren.

Om deze ontspanning en balans verder te stimuleren kan je als werkgever de mogelijkheid tot (deels) thuiswerken bieden. Dit kan je personeel ook rust geven.

Tip 4: Investeer in je personeel

Investeer ook in de ontwikkeling van je personeel, dit zorgt ook voor waardering en motivatie. Dit kan in de vorm van coaching, counseling en/of workshops. Het geven van complimenten en erkenning zorgt ook voor een positieve werksfeer en draagt bij aan de gezondheid van je personeel. Laat je personeel weten dat hun werk gewaardeerd wordt!

Tip 5: Organiseer teambuildingactiviteiten

Teambuildingactiviteiten dragen bij aan de sociale verbondenheid én zorgen voor een positieve werksfeer. Organiseer bijvoorbeeld een sportmiddag of een gezellige borrel. Stimuleer je personeel ook om onderling samen sociale activiteiten te ondernemen.

Tip 6: Zorg voor voldoende groen en daglicht

Zorg dat je personeel voldoende daglicht op de werkplek krijgt. Een gebrek aan daglicht kan namelijk leiden tot vermoeidheid en concentratieproblemen. Creëer ook eventueel wat groen op de werkplek om het gevoel van welzijn te verhogen.

Tip 7: Communiceer openlijk en transparant

Een open en transparante communicatie zorgt voor vertrouwen en een goede werksfeer. Wees open over bijvoorbeeld bedrijfsdoelen, veranderingen en de visie van het bedrijf. Hierdoor voelen medewerkers zich betrokken bij de organisatie.

Respecteer ook elkaars grenzen en geef je personeel ruimte voor eigen creativiteit en innovatie. Hierdoor kunnen ze zichzelf zijn en voelen ze zich uitgedaagd om goede prestaties te leveren.

Tip 8: Bied vrijwilligerswerk aan

Biedt je personeel de mogelijkheid om een dag of een aantal dagen per jaar vrijwilligerswerk te doen. Dit kan zorgen voor een gevoel van zingeving en betekenisvol werk. Dit zal dan weer bijdragen aan de fysieke en mentale fitheid en ten goede komen van zowel het personeel als het bedrijf.

Rookbeleid: Hoe laat ik personeel stoppen met roken?

Hoewel we van roken de schadelijke gevolgen al lang en breed in kaart hebben, zijn er nog steeds veel mensen die niet van de sigaret af komen. Gemiddeld zo’n 23% van de Nederlandse bevolking rookt. Ongetwijfeld zitten er dan ook vast wat rokers tussen uw werknemers. Een rookbeleid klinkt in eerste instantie misschien wat overdreven, maar is bij dit gegeven niet eens zo’n slecht idee. Maar een rookbeleid invoeren, hoe pakt u dat aan?

De gevolgen van roken

We weten natuurlijk allemaal allang dat roken niet goed voor u is. Maar wist u dat het werkgevers en bedrijven ook nog eens veel geld kan kosten om rokers onder het personeel te hebben? Dat is niet alleen te linken aan het hogere verzuimpercentage wat rokers gemiddeld opnemen. Dat doen zij namelijk 1,4 keer per jaar, tegenover gemiddeld 1 keer per jaar voor niet-rokers. Een verschil van 40%.

Ook de welbekende rookpauzes kunnen voor bedrijven een kostenpost vormen. Die paar minuutjes die iemand kwijt is om te roken, tellen namelijk na een jaar al gauw op tot een groot verlies in uren. Een rookbeleid kan dus ook helpen productiviteit te verhogen!

Het invoeren van een rookbeleid

Sinds het een privékwestie betreft, mogen werknemers zelf opmaken of zij roken of niet. Zij kunnen het dan ook als vervelend ervaren als hun werkgever zich hiermee gaat bemoeien. Toch kunnen de eerste stappen van een rookbeleid subtiel worden ingevoerd. Hierin is het belangrijk om te focussen op het belonen van niet-roken, tegenover het straffen van wél roken. Hierdoor heeft de werknemer in ieder geval niet het gevoel dat het bedrijf in zijn of haar nek hijgt of dat hij/zij verplicht wordt om te stoppen.

Werknemers steunen

Allereerst is het hierbij belangrijk dat de werknemers weten dat ze gesteund worden. Een groot percentage van de rokers ambieert namelijk echt wel een keer te stoppen. Het kan helpen om zoveel als mogelijk kenbaar te maken dat u als werkgever bereid bent om te helpen. Het rookbeleid kan bijvoorbeeld worden vermeld tijdens werkgesprekken, aan het koffiezetapparaat of in het personeelshandboek.

Een stoptraject behoort hierbij ook tot de opties. Deze verhogen namelijk de slagingskans, sinds de participant het samen met anderen doet. Via een externe partij kunt u een stoptraject aanvragen. De vergoeding hiervan zou u voor rekening kunnen nemen.

Een rookvrije werkomgeving

Bovendien is het essentieel om binnen het rookbeleid te gaan voor een rookvrije werkomgeving. Wanneer er namelijk geen mogelijkheid tot roken is op de werkplek, kan een werknemer er ook niet aan toegeven. Posters en heldere communicatie kunnen duidelijk maken dat uw bedrijfspand rookvrij gehouden dient te worden. Een rookpauze zit er dan ook niet langer in.

Belonen, belonen, belonen

Zoals al eerder werd genoemd, werkt belonen beter dan straffen. Probeer dan ook zo goed als mogelijk mee te denken met uw werknemers en zowaar mogelijk te compenseren of te vergoeden. Hierbij kunt u denken aan het eerder genoemde stoptraject. Maar ook de kosten voor nicotinepleisters of andere hulpmiddelen kunt u voor rekening nemen. Bovendien kan het ook in de kleine dingen zitten. Wat dacht u van een beloning na een langere tijd niet gerookt te hebben, zoals een cadeaubon of etentje? Deze beloningen kunnen uw rookbeleid absoluut een positieve boost geven!

Kan een kantoorhond verzuim voorkomen?

Een kantoorhond kan een leuke manier zijn om de sfeer op kantoor te verbeteren. Maar kan een kantoorhond ook helpen om verzuim tegen te gaan? Het antwoord op die vraag: ja, een hond op kantoor helpt in veel gevallen om verzuim te voorkomen. Hoe dat precies werkt? Daar vertellen we u in dit artikel meer over!

De kantoorhond is een goede reden om naar werk te gaan

Een kantoorhond kan effectief zijn tegen verzuim om verschillende redenen. Het geeft werknemers een goede reden om naar het werk te gaan. Een huisdier kan namelijk een gevoel van waardering geven. Voelt een medewerker zich ‘s ochtends niet helemaal lekker? Dan kan de gedachte dat u op kantoor verwelkomd wordt door een vrolijke viervoeter soms voldoende zijn om toch te gaan. Ook het gevoel dat u voor de kantoorhond moet zorgen, kan een reden zijn om toch naar kantoor te gaan.

Minder stress en een verbeterde concentratie

Een kantoorhond kan medewerkers motiveren om op een moeilijke dag toch naar werk te gaan. Daarnaast kunnen huisdieren stress verminderen en de concentratie verbeteren. Stress op de werkvloer kan een belangrijke oorzaak van verzuim zijn. Door stress weg te nemen, helpt een hond dus ook om verzuim tegen te gaan. En ook een verbeterde concentratie kan werkdruk wegnemen.

Een kantoorhond verbetert de onderlinge samenwerking

Wist u dat een hond op kantoor ook kan helpen om de onderlinge samenwerking en de sfeer te verbeteren? Dit kan ervoor zorgen dat medewerkers zich comfortabeler voelen op de werkvloer. Als er sprake is van een goede onderlinge band, gaan medewerkers met meer plezier naar het werk. En daarmee neemt het risico op verzuim ook flink af.

Niet iedereen is hondenliefhebber

Een kantoorhond kan dus zeker helpen om verzuim tegen te gaan. Houd er echter wel rekening mee dat niet iedereen een hondenliefhebber is. Er zijn ook mensen die bang of allergisch zijn voor honden. Bovendien brengt een hond ook verantwoordelijkheden met zich mee. De hond moet goed getraind worden en uiteraard moet de hond ook uitgelaten worden. Als de hond niet goed getraind is, kan de hond de productiviteit ook juist negatief beïnvloeden.

Een kantoorhond alleen is meestal niet voldoende

Een kantoorhond is een preventieve maatregel tegen verzuim. Echter, zal een hond er natuurlijk niet voor zorgen dat verzuim helemaal niet meer voorkomt. Het is ook belangrijk dat uw leidinggevenden bepaalde signalen herkennen. Zo kunt u bijvoorbeeld tijdig ingrijpen wanneer u merkt dat iemand zich niet thuis voelt op de werkvloer. Ook is het belangrijk om juist te handelen als verzuim toch eens voorkomt. In dit geval kunt u Proficiënt Verzuimbegeleiding inschakelen voor een arbeidsdeskundig onderzoek.

Arbeidsconflict met een zieke werknemer? Dit kan je doen!

Als werkgever krijgt u gegarandeerd met ziekteverzuim te maken. Bij langdurige ziekte is het belangrijk om goed contact met de werknemer te houden. Het doel is dat uw werknemer uiteindelijk kan re-integreren. Een arbeidsdeskundig onderzoek maakt inzichtelijk hoe de werknemer weer deel kan nemen aan het arbeidsproces. Maar wat als er gedurende de verzuimperiode een arbeidsconflict ontstaat? Hier leest u wat u in dit geval kunt doen als werknemer!

Verzuim als gevolg van een arbeidsconflict

In sommige gevallen meldt een medewerker zich ziek na een arbeidsconflict. Het is uiteraard niet de bedoeling dat iemand zich zonder medische reden ziek meldt. Toch komt dit in de praktijk veel voor. Belangrijk is om bij ziekteverzuim zo snel mogelijk een bedrijfsarts in te schakelen. De bedrijfsarts kan vaststellen of er een medische reden voor het verzuim is. Indien daadwerkelijk sprake is van ziekte, geeft de bedrijfsarts advies om het herstel te bevorderen.

Is er geen sprake van ziekte? Dan is het belangrijk om samen met de medewerker tot een oplossing te komen. In eerste instantie kunt u samen met uw medewerker naar een oplossing zoeken. Werkt dat niet? Dan kunt u een afhankelijke mediator inschakelen.

Een arbeidsconflict als gevolg van verzuim

Het is ook mogelijk dat er een arbeidsconflict ontstaat tijdens de verzuimperiode. Bijvoorbeeld omdat er onenigheid ontstaat over de reden van het verzuim. Belangrijk is om steeds goed contact te onderhouden met de verzuimende medewerker. Ook nu geldt dat een bedrijfsarts vast kan stellen of er een geldige reden is om te verzuimen. U kan en mag dit als werkgever dus niet zelf beoordelen.

Indien er een geldige verzuimreden is, helpen de bedrijfsartsen de medewerker bij re-integratie op de werkvloer. Voor een soepele re-integratie is het van belang dat ook het conflict wordt opgelost. Ga daarom ook zelf met uw medewerker in gesprek. Verwijt de medewerker daarbij niet dat hij verzuimt. Indien u het conflict niet kunt oplossen, vormt een mediator mogelijk de oplossing.

Blijkt dat er geen sprake is van een medische reden om te verzuimen? Dan is het belangrijk om met de medewerker in gesprek te gaan. Ook als de reden van verzuim niet medisch is, is er vaak een reden voor het verzuim. Belangrijk is om samen tot een oplossing te komen.

Wat als het arbeidsconflict niet opgelost wordt?

Is er sprake van verzuim als gevolg van een arbeidsconflict? Of heeft u een arbeidsconflict over verzuim? Zoals u hierboven heeft kunnen lezen, kunt u in dit geval een mediator inschakelen. Indien u helemaal niet tot een oplossing kunt komen, is tweede spoor re-integratie door Proficiënt Groep een optie. Daarbij proberen we om de medewerker bij een andere werkgever onder te brengen.

Vertrouwenspersoon: Wat houdt het in?

Op de werkvloer staat u nooit alleen. In welke branche u ook werkzaam bent, u heeft altijd te maken met andere mensen. Of dit nou collega’s, opdrachtgevers, klanten, leidinggevenden of adviseurs zijn: processen treden pas in werking wanneer er samen wordt gewerkt. Het kan voorkomen dat u met mensen samen werkt die niet helemaal in uw straatje passen. Als dit het geval is, kan het fijn zijn af en toe te luchten bij een onafhankelijk vertrouwenspersoon. En het belang van een goed vertrouwenspersoon wordt vaak onderschat.

Wat een vertrouwenspersoon toevoegt

Ongewenst gedrag kan binnen elk bedrijf voorkomen. Hoewel u bij de term misschien meteen denkt aan geweld of seksueel overschrijdend gedrag, kan ongewenst gedrag ook tot uiting komen in discriminatie of pesterijen op het werk. Dit gedrag kan bij werknemers voor problemen zorgen. Hij of zij kan bijvoorbeeld tegen het werk op gaan zien, er kunnen conflicten ontstaan of zelfs psychosociale belasting voorkomen. Ook burn-outs en ziekmeldingen kunnen voortkomen uit ongewenst gedrag.

Een vertrouwenspersoon kan deze ongewenste omgangsvormen voorkomen. Wanneer er namelijk een punt is waar werknemers ongefilterd hun ervaringen kunnen delen, kan er op tijd worden ingegrepen. Er kan bovendien goed worden geadviseerd, en op termijn gezorgd worden voor een structuurverandering die preventie bevordert. Maar ongeveer de helft van de bedrijven geeft aan een vertrouwenspersoon in dienst te hebben. Kijkend naar de belangen van een goede werksfeer, is dit helaas geen goed gegeven.

De taken van een vertrouwenspersoon

Het belang van een vertrouwenspersoon binnen een bedrijf of organisatie mag onderhand wel duidelijk zijn. Maar hoe gaat een vertrouwenspersoon eigenlijk precies te werk? Verschillende taken worden een vertrouwenspersoon toegezegd. Zo biedt hij of zij ten eerste hulp en advies aan de personen die te maken hebben met het gedrag. Door te praten hoopt de vertrouwenspersoon meer inzicht te krijgen in de problemen. Hierdoor kan hij of zij bovendien kijken of de problemen op te lossen zijn in de informele sfeer. Kan dit niet, begeleidt de vertrouwenspersoon “het slachtoffer” door de andere mogelijkheden. U kunt hierbij denken aan het aangaan van klachtprocedures, het spreken van het management of desnoods een doorverwijzing naar hulpverlenende instanties.

Vaardigheden

U kunt zich dan ook vast voorstellen dat een vertrouwenspersoon moet beschikken over sterke communicatieve vaardigheden. Empathie is daarnaast geboden bij het creëren van een vertrouwelijke sfeer. Hierin moeten werknemers zich immers welkom voelen om alles te delen. De vertrouwenspersoon moet niet oordelend, deskundig maar goed kunnen luisteren. Discretie is een grote factor binnen de taken van een vertrouwenspersoon. Deze heeft namelijk uiteraard geheimhoudingsplicht.

Naast adviseur en begeleider, wordt een vertrouwenspersoon ook vaak ingezet als voorlichter. Het is binnen een organisatie of bedrijf belangrijk om te weten hoe omgangsvormen bevorderd, en ongewenst gedrag aangepakt kunnen worden. Een vertrouwenspersoon doet dus veel meer dan dat men zou denken. Een aanwinst in het bedrijf, kan een vertrouwenspersoon bijdragen aan een betere werksfeer.

6 tips om het werkplezier te vergroten

Door het werkplezier te vergroten, kunt u verzuim tegengaan. Medewerkers die het naar hun zin hebben, zullen minder snel verzuimen. In een prettige werkomgeving ervaren medewerkers namelijk minder stress en wordt beter gecommuniceerd. Een hogere werkdruk of privéomstandigheden zullen bovendien minder impact hebben wanneer iemand met plezier werkt. Het belang van werkplezier is voor veel werkgevers duidelijk. Maar hoe zorgt u ervoor dat medewerkers meer plezier in hun werk hebben? Wij geven u een aantal tips!

1. Het werkplezier vergroten door werknemers te vertrouwen

Micromanagen werkt in de praktijk vaak averechts. Beter is om uw medewerkers te laten zien dat u hen vertrouwt. Medewerkers voelen daardoor minder druk. Bovendien is er zo meer ruimte voor uw werknemers om zich te ontwikkelen. Dit kan het werkplezier vergroten en verhoogt in veel gevallen ook de productiviteit.

2. Werk aan een bedrijfscultuur

Mist uw onderneming nog een bedrijfscultuur? Ga dan na welke waarden u en uw werknemers met elkaar delen. Door samen aan een bedrijfscultuur te werken, wordt het gezelliger op de werkvloer. Er ontstaat een betere binding tussen teamleden. Dit is een effectieve en relatief eenvoudige manier om het werkplezier te vergroten.

3. Het werkplezier vergroten door middel van bedrijfsuitje

Het is belangrijk dat uw medewerkers goed met elkaar overweg kunnen. Tijdens een bedrijfsuitje leren collega’s elkaar beter en op een andere manier kennen. Dit leidt vaak tot meer waardering voor elkaar. Bovendien zal er zo ook meer gespreksstof op de werkvloer zijn. Dit alles draagt bij aan een gezelligere werkplek.

4. Het werkplezier vergroten met doelen en beloningen

U kunt het werkplezier vergroten door medewerkers te belonen wanneer zij bepaalde doelen halen. Zo wordt het behalen van deze doelen een sport op de werkvloer. Daarnaast krijgen medewerkers een gevoel van waardering wanneer ze beloond worden. Soms is het al voldoende om zo nu en dan uw waardering uit te spreken.

5. Het werkplezier vergroten middels vermaak op de werkvloer

Het is goed om ervoor te zorgen dat medewerkers zich kunnen vermaken binnen uw bedrijf. Om die reden is er in veel kantoorpanden een tafelvoetbal-, pingpong- of pooltafel te vinden. Zo kunnen medewerkers zich even opladen wanneer de aandacht verslapt. U kunt ook vaste momenten prikken waarop er ruimte is voor een spelletje.

6. Wees positief

Probeer als werkgever of leidinggevende zoveel mogelijk positiviteit uit te stralen. Als u negatief bent, brengt u dit over op anderen. Hetzelfde geldt echter ook voor positiviteit. Wanneer u altijd een positieve instelling heeft, nemen werknemers dit van u over. Bent u zelf positief, dan kan dit het werkplezier dus vergroten. Bovendien zullen medewerkers u in dit geval eerder inlichten bij problemen op de werkvloer. De kans op verzuim wordt daardoor kleiner, omdat u tijdig kunt ingrijpen.

Ziekteverzuim verlagen? Dat doe je met deze 3 tips!

Iedere werkgever heeft te maken met ziekteverzuim. Zowel voor de werknemer als de werkgever is dit hartstikke vervelend. Gelukkig zijn er verschillende manieren waarop jij als werkgever ziekteverzuim kunt verlagen. In deze blog geven we je daarom drie handige tips waarmee jij het ziekteverzuim op de werkvloer kunt verminderen. Lees snel verder!

Verschillende soorten verzuim

Voor we direct ingaan op de verschillende manieren waarop jij ziekteverzuim kunt verlagen, is het handig om te weten dat er verschillende soorten verzuim zijn. De verschillende ‘soorten verzuim’ worden vaak opgedeeld in kleuren.

 • Wit verzuim is verzuim waarbij de werknemer daadwerkelijk ziek is en niet in staat is om te werken. Als we het vervolgens hebben over zwart verzuim, gaat het over onterecht verzuim. De werknemer in kwestie meldt dan zich onterecht ziek, bijvoorbeeld om voor een ziek kind te zorgen.
 • Grijs verzuim is verzuim waarbij de werknemer eigenlijk nog wel in staat is om te werken, maar zich toch ziekmeldt. Denk hierbij aan een lichte hoofdpijn of -verkoudheid.
 • Bij roze verzuim is de werknemer wel degelijk ziek, maar verschijnt deze toch op werk. Dit heeft met name tijdens een Coronapandemie veel negatieve gevolgen.

Ziekteverzuim verlagen

Nu we op de hoogte zijn van de verschillende soorten verzuim is het tijd om te kijken naar de manieren waarop we ziekteverzuim kunnen verlagen. Het verhogen van de vitaliteit van uw medewerkers is daarin het belangrijkst. Hieronder lees je drie tips voor het verbeteren van de sfeer, veiligheid en gemoedstand van je medewerkers.

1) Zorg voor veiligheid op de werkvloer

Als jouw medewerkers zich veilig voelen op de werkvloer is de kans op ziekteverzuim een stuk kleiner. Ongevallen zitten op veel plekken in een klein hoekje en daarom is het zaak dat jij en je werknemers weten dat jullie werkvloer veilig is.

2) Stimuleer een gezonde leefstijl

Als werkgever kun je er door een gezonde leefstijl te stimuleren ook voor zorgen dat de hoeveelheid ziekteverzuim beperkt blijft. Bied je medewerkers bijvoorbeeld de mogelijkheid tot een wandeling na de lunch. Ook kunnen zaken als het plaatsen van een fruitmand op de werkvloer voor een verminderd ziekteverzuim zorgen.

3) Faciliteer een gezonde werk-privé balans

Last but not least: zorg ervoor dat je werknemers een gezonde werk-privé balans hebben. Ontspanning is noodzakelijk voor de gemoedstoestand van je werknemers. Zorg er dus zeker voor dat er niet te veel overuren worden gedraaid en je werknemer eens in de zoveel tijd een dagje vrij kan krijgen.

Aan de slag met ziekteverzuim verlagen

Is het ziekteverzuim op de werkvloer hoog? Ga dan aan de slag met bovenstaande tips om ervoor te zorgen dat uw medewerkers beter in hun vel zitten. Voorkomen is namelijk altijd beter dan genezen! Is het al te laat en wil jij ervoor zorgen dat verzuimende werknemers weer terug kunnen keren in het arbeidsproces? Dan staan de arbeidsdeskundige van Proficiënt Groep voor je klaar. Benieuwd naar de mogelijkheden? Neem dan gerust contact met ons op.